احوال شما  

سوال : روایتی از کتب خود اهل سنت هست که تویِ وضو گرفتن ، نباید پاها رو شست و باید مسح کرد؟

جواب: بله

احمد در مسند خود روایت می کند:
"عثمان آمد و آب برای وضو طلبید، مضمضه و استنشاق کرد، سپس سه بار صورتش را و سه بار دستانش را شست، سر و پاهایش را سه بار مسح کشید سپس گفت:دیدم که پیامبر اینگونه وضو می‌گرفت ای جماعت آیا همین طور است؟
گروهی از اصحاب پیامبر که نزد او بودند گفتند آری
مسند احمد،ج 1 ص109. ح489

ابن ماجه و نسایی  از رفاعه بن رافع روایت می کند که گفت:

"شنیدم که پیامبر می فرمود:نماز هیچ کدامتان جایز نیست تا آنکه وضوی کامل آنگونه که خدا فرموده  بگیرد صورتش و دستانش را تا آرنج بشوید و سر و پاهایش را تا روی پا مسح بکشد"سنن ابن ماجه،ج1 ص156

سنن نسایی،ج2 ص226


بخاری از عبدالله بن عمرو روایت می کند که گفت:

"در یکی از سفرها که با پیامبر بودیم آن حضرت از ما عقب افتاده بود به ما رسید، وقت نماز نزدیک بود و ما وضو می گرفتیم و به پاهایمان مسح می کشیدیم"صحیح بخاری،ج1 ص23 ح1  

آپ مرتبط 

 برای وضو چرا باید از آرنج به پایین شست ؟ 

 http://j-shobhah.blogfa.com/post/627

مسح بی وضو اسم خدا و ائمه 

 http://j-shobhah.blogfa.com/post/81

سه بار شستن در وضو چیست ؟  

http://j-shobhah.blogfa.com/post/57

نظر شما چیه